Nabór do przedszkola i do 1 klasy 2010/2011

11-02-10 Administrator 0 comment

Informuję, że Zespół Szkół w Zbicznie prowadzi zapisy do przedszkola oraz do kl. I szkoły podstawowej na rok szkolny 2010/2011.

Informacja dla rodziców – SZEŚCIOLATEK W SZKOLE pdf

W związku z wprowadzeniem reformy obniżenia wieku rozpoczęcia realizowania obowiązku szkolnego, w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011, także dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Od roku 2011/2012 dzieci urodzone w roku 2005, które nie rozpoczną spełniania obowiązku szkolnego, będą miały obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej może być przyjęte na wniosek rodziców  dziecko, które przed 01 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Dyrektor może przyjąć do szkoły dziecko, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Wnioski o wcześniejsze przyjęcie dzieci oraz przyjęcie dzieci spoza obwodu należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Zbicznie.       
Dzieci można zapisać w Przedszkolu w Zbicznie do dn. 16.04.2010r. w godz. od 8.00 do 13.00.