Dofinansowanie do podręczników 2010

24-06-10 Administrator 0 comment

Informacja dla rodziców
w sprawie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2010
 „Wyprawka szkolna”

1.Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na
wniosek rodzica ( prawnego opiekuna, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych ).

2.Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych  znajduje się w sekretariacie szkoły oraz w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Zbiczno.

3.Wniosek wraz z załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011  do dnia 15 sierpnia  2010 roku.

4.Programem zostaną objęci uczniowie, pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728, ze zm. )
 tj. dochód  netto na 1 osobę w rodzinie  w wysokości  do 351 złotych .

5.Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy  i przekazuje ją Wójtowi gminy .

6.Do dnia 30 września 2010 roku  należy w szkole złożyć faktury i rachunki za zakupione podręczniki w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

7.Dyrektorzy szkół przygotują imienne listy do wypłaty na podstawie dostarczonych faktur i rachunków za zakupione podręczniki .

8.Do dnia 28 listopada nastąpi w kasie Urzędu Gminy Zbiczno wypłata rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym)  kosztu zakupu podręczników .

9.Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2010 wynosić będzie:

dla uczniów klas I-III szk. podst. spełniających kryterium dochodowe do kwoty 170 złotych
dla ucznia słabo widzącego , niesłyszącego , z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej realizujących kształcenie w klasach I – III  szkoły podstawowej do kwoty 170 złotych
dla uczniów klas II gimnazjów spełniających kryterium dochodowe do kwoty 310 złotych
dla ucznia słabo widzącego , niesłyszącego , z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej realizujących kształcenie  w klasach  I -III  gimnazjum do kwoty 310 złotych
dla ucznia słabo widzącego , niesłyszącego , z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej do kwoty 200 złotych

Wzór wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych do pobrania doc