Zapisy dzieci do szkoły 2011/12

27-02-11 Administrator 0 comment

Zapisy dzieci 6-letnich do przedszkola i klas I oraz dzieci 5-letnich do przedszkola na rok szkolny 2011/2012

    Jeszcze tylko w roku szkolnym 2011/2012 rodzice dzieci sześcioletnich (ur. w 2005 roku) mogą zdecydować, czy dzieci rozpoczną realizację obowiązku szkolnego w klasie I, czy też będą kontynuowały edukację przedszkolną. Każdy sześciolatek (ur. w 2005r.) zamieszkały w obwodzie Zespołu Szkół w Zbicznie będzie miał zapewnione miejsce w szkole bądź w przedszkolu.
    Zapisy do oddziałów przedszkolnych i do I klas będą prowadzone w Przedszkolu w Zbicznie w godz. 7.30 – 8.00 i 12.30 – 13.00 w okresie od dn. 01.03.2011r. – 08.04.2011r.
    Informacje ogólne
1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej
• Rodzice dzieci urodzonych w 2005 roku, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych muszą złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu (do dn. 08.04.2011r.), na druku pobranym z przedszkola lub ze strony internetowej szkoły (www.zszbiczno.home.pl).
2. Zapisy do przedszkola i I kl. szkoły podstawowej
• W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klas I biorą udział dzieci sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół w Zbicznie.
• Rodzice mogą zdecydować, czy dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w klasie I, czy też obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.
• Formularz zgłoszenia dziecka:
o podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
o podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym,
• W przypadku, gdy dziecko nie chodziło wcześniej do przedszkola, do wniosku
o przyjęcie do I klasy należy dołączyć pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w I klasie.
• Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do formularza załączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Zapisy do przedszkola dzieci 5-letnich
• Od 1 września 2011r. prawo dzieci w wieku 5 lat do rocznego wychowania przedszkolnego zostaje przekształcone w obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zatem do 08.04.2011r. należy zapisać do przedszkola wszystkie dzieci 5-letnie (rocznik 2006).
   Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do I klasy lub do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły. Odwołanie od decyzji dyrektora składa się do wójta Gminy Zbiczno, za pośrednictwem dyrektora szkoły.
    Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie spoza obwodu Zespołu Szkół w Zbicznie będą przyjmowane w rekrutacji uzupełniającej,  w miarę wolnych miejsc.
    Termin ogłoszenia naboru – 15.04.2011r.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola doc 
Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2011/2012 doc
Podanie o przyjęcie do przedszkola doc
 Podanie o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy I szkoły podstawowej doc