Wyprawka szkolna 2011/2012

03-06-11 Administrator 0 comment

„Wyprawka szkolna” rok szkolny 2011/2012

1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na
wniosek rodzica ( prawnego opiekuna, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych). 
2. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych  znajduje się w sekretariacie szkoły oraz w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Zbiczno  (zał. nr 1 ,  zał. nr 2) 
3. Wniosek wraz z załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012  do dnia 15 sierpnia  2011 roku.
4. Programem zostaną objęci uczniowie, pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728, ze zm. )
 tj. dochód  netto na 1 osobę w rodzinie  w wysokości  do 351,00 złotych oraz uczniowie niepełnosprawni uczęszczający w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych i gimnazjów posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ( słabo widzący , niesłyszący , z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz dla uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej)
5. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy  i przekazuje ją Wójtowi gminy.
6. Do dnia 30 września 2011 roku  należy w szkole złożyć faktury i rachunki za zakupione podręczniki w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
7. Dyrektorzy szkół przygotują ( na podstawie dostarczonych faktur i rachunków za zakupione podręczniki)  imienne listy do wypłaty 
8. Do dnia 15 listopada 2011 r. nastąpi w kasie Urzędu Gminy Zbiczno  wypłata rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym)  kosztu zakupu podręczników w ramach programu  „Wyprawka szkolna”.
9. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2011 wynosić będzie:
 dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej spełniających kryterium dochodowe

 do kwoty 180 zł

……………………. 

 dla uczniów klas III gimnazjów spełniających kryterium dochodowe    do kwoty 325 zł
 dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej realizujących kształcenie w klasach  I -III  gimnazjum 

 do kwoty 325 zł

 dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej    do kwoty 210 zł   

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. ”Wyprawka szkolna”

 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników   doc

 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

 dla ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności

 doc