Wyprawka szkolna 2013/2014

24-07-13 Administrator 0 comment

„Wyprawka szkolna” rok szkolny 2013/2014

Ogłoszenie Nr 167/2013r
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 24 lipca 2013 roku
w sprawie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku   „Wyprawka szkolna”
Informujemy, że wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie Gminy Zbiczno należy składać do dnia 06 września 2013  r.

I. Dofinansowanie do zakupu podręczników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. Z 2013 poz. 818) udzielane jest uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2013:
1. uczniowie klas I szkoły podstawowej – kryterium dochodowe nie przekracza 539 zł netto na jednego członka rodziny.
2. uczniowie klas II,III.V szkoły podstawowej – kryterium dochodowe nie przekracza 456 zł netto na jednego członka rodziny
3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).
4. Uczniowie klas I,II,III,V, których kryterium dochodowe w rodzinie przekracza 456zł, ale znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej np. bezrobocie,  sieroctwo, przemoc, alkoholizm itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. – o pomocy społecznej)
II. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następują na wniosek rodzica (prawnego opiekuna, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
III. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dostępny jest w sekretariacie szkoły, urzędu oraz na stronie internetowej www.bip. zbiczno.ug.gov.pl, zakładka-ogłoszenia i informacje, 2010-2013
IV. Wniosek wraz z załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
V. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013r. wynosić będzie:
 
Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

Kwota  Uczniowie uprawnieni do otrzymania danej kwoty
do kwoty
225 zł
1) klas I – III szkoły podstawowej;
2) niepełnosprawni klas I – III szkoły podstawowej: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
3) szkoły podstawowej i gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;
– niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kwoty
770 zł
1) klas I – III szkoły podstawowej;
2) niepełnosprawni klas I – III szkoły podstawowej: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
3) szkoły podstawowej i gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;
– niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kwoty
325 zł
1) klasy V szkoły podstawowej;
2) niepełnosprawni klas IV – VI szkoły podstawowej: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, lub  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;
– niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kwoty
770 zł
niepełnosprawni klas IV – VI szkoły podstawowej:  niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;
– korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł tj. 308 zł
do kwoty
350 zł
niepełnosprawni gimnazjum:słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
do kwoty
607 zł
niepełnosprawni gimnazjum:niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł tj. 303 zł

Należności pieniężne (po weryfikacji dokumentów) wypłacane będą przez Urząd Gminy na wskazane konto po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, rachunek lub paragon. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu.
Należy również przedłożyć dokumenty, które uzasadnią sytuację materialną Państwa rodziny lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w przypadku osób niepełnosprawnych. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt bezpośredni bądź telefoniczny z sekretariatem szkoły tel 56 4939310 lub urzędem gminy – 564939317                                                                                                                      

Wójt  
 

Zastępca Wójta

(-) Renata Janczak

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników   doc
Ogłoszenie Nr 167/2013r
Wójta Gminy Zbiczno
 doc