warunki ewakuacji

22-01-14 Administrator 0 comment

Załącznik nr 1 do Instrukcji Bezpieczeństwa dla obiektu ZS w Zbicznie

Warunki ewakuacji

Zasady ewakuacji uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Zbicznie

Miejsce ewakuacji – boisko wielofunkcyjne.

Środki i sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie

W szkole alarm o niebezpieczeństwie należy ogłosić za pomocą sygnalizacji dzwonkowej (trzy krótkie 3 sekundowe dzwonki z jedno-sekundowymi przerwami). Alarm może być również ogłoszony – w razie braku prądu – głośnym okrzykiem.

Ewakuację należy rozpoczynać od zagrożonej kondygnacji, następnie ewakuujemy ludzi z najwyższej, a potem po kolei z niższych kondygnacji. Jeżeli zdarzenie powstanie na II piętrze ewakuację można rozpocząć równocześnie na II piętrze i parterze, a następnie na I piętrze.

Warunki ewakuacji przy wykorzystaniu dróg komunikacji ogólnej

W przypadku pomieszczeń szkolnych należy pamiętać o tym, że nie wolno zawężać szerokości dróg komunikacji ogólnej, tj. korytarzy, klatek schodowych, nie wolno stosować palnych elementów wystroju, nie wolno zastawiać wyjść (drzwi) ewakuacyjnych.

Należy zapewnić możliwość natychmiastowego otwarcia wszystkich drzwi (stanowiących wyjścia ewakuacyjne) od środka.

Sposoby prowadzenia ewakuacji zorganizowanej

W budynku szkolnym powinna być stosowana ewakuacja zorganizowana. Obowiązek udziału w ewakuacji – polegający głównie na sprawnym nadzorem nad bezpiecznym opuszczeniem zagrożonych pomieszczeń przez uczniów – spoczywa na wszystkich pracownikach, a w szczególności na pracownikach dydaktycznych.

Chcąc prawidłowo realizować zadania ewakuacyjne każdy pracownik szkoły musi posiadać informacje na temat:

• rozkładu pomieszczeń w obiekcie, dróg i kierunków ewakuacji oraz wyjść z budynku,

• miejsc przebywania ludzi w pomieszczeniach obiektu,

• znajomości zasad alarmowania jednostek straży pożarnej,

• rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znajomości zasad jego użycia,

• usytuowania głównego wyłącznika prądu.

Kierownik akcji ewakuacyjnej

Akcją ewakuacyjną kieruje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

Kierownik akcji ewakuacyjnej w pierwszej kolejności wydaje polecenie zaalarmowania służb ratowniczych i zarządza ewakuację ludzi z budynku szkoły. Po przybyciu straży pożarnej przekazuje przybyłemu dowódcy wstępną informację, przede wszystkim na temat ewentualnych trudności z jakimi mogą się zetknąć ratownicy, oraz czy są jakieś strefy, gdzie mogą przebywać zagrożone osoby. Pozostaje do jego dyspozycji. Decyduje o ewentualnej ewakuacji mienia, którą prowadzi z udziałem pracowników (przed przybyciem straży, a później pod rozkazami przybyłego dowódcy). Do akcji ewakuacyjnej zaangażowani są wszyscy pracownicy przebywający w chwili zagrożenia w budynku.

Akcją ewakuacyjną na poszczególnych kondygnacjach kierują strefowi kierownicy ewakuacji.

Strefowym kierownikiem ewakuacji jest każdy dydaktyczny pracownik szkoły, prowadzący zajęcia z dziećmi w chwili ogłoszenia alarmu o ewakuacji. Odpowiada za ewakuację swoich podopiecznych i sprawdzenie, czy wszyscy opuścili pomieszczenie. Wszystkie czynności ewakuacyjne trzeba wykonywać szybko, sprawnie, a zarazem spokojnie. Ewakuację mienia należy prowadzić w przypadku jego dużej wartości, gdy stwarza dodatkowe zagrożenie, lub utrudnia prowadzenie działań.

W przypadku kiedy ogień lub dym uniemożliwia bezpieczne opuszczenie któregoś z pomieszczeń budynku należy udać się do najbardziej oddalonego od źródła pożaru miejsca, zamknąć i uszczelnić drzwi, a następnie otworzyć okno, wezwać pomoc i spokojnie oczekiwać na jej przybycie. Zamoczona w wodzie i przytknięta do ust. tkanina ułatwi oddychanie w atmosferze dymu. W dolnych partiach (przy podłodze) zawsze jest największa ilość tlenu, dlatego w strefie zadymienia należy starać się poruszać jak najniżej poziomu podłogi.

Obowiązki uczestników ewakuacji

1. OSOBA, KTÓRA PIERWSZA ZAUWAŻY POŻAR LUB INNE ZAGROŻENIE

 • udaje się do sekretariatu, gdzie powiadamia Dyrektora Szkoły i skąd alarmuje Państwową Straż Pożarną, ewentualnie Pogotowie Ratunkowe, Policję, Pogotowie Energetyczne korzystając z umieszczonych przy telefonie numerów alarmowych. Pozostaje do dyspozycji dyrektora.

2. DYREKTOR – po otrzymaniu informacji o pożarze, lub innym zagrożeniu poleca podległemu personelowi wykonać następujące czynności:

 • umówionym sygnałem dźwiękowym lub głosem ogłosić alarm, który jest sygnałem do podjęcia przez podległy personel i uczniów czynności ewakuacyjnych,

 • przystąpić do ewakuacji szkoły.

3. NAUCZYCIELE – wychodzą na korytarz i upewniają się czy pożar powstał na „ich” kondygnacji. Jeżeli prowadzą zajęcia na parterze lub na kondygnacji, na której powstał pożar

przystępują n a t y c h m i a s t do ewakuacji uczniów. Jeżeli prowadzą zajęcia na innej kondygnacji niż wyżej wymienione, po sprawdzeniu natężenia ruchu na korytarzu i klatce schodowej, samodzielnie podejmują decyzję o momencie rozpoczęcia ewakuacji. Są odpowiedzialni za ład i porządek w czasie ewakuacji. Sprawdzają, czy wszyscy opuścili pomieszczenia. Uczniów wyprowadzają na boisko szkolne, gdzie sprawdzają czy kogoś nie brakuje, a następnie składają meldunek dyrektorowi – kierownikowi ewakuacji.

4. UCZNIOWIE

 • przerywają naukę i zabierają wszystkie swoje rzeczy;

 • ustawiają się parami w klasie;

 • czekają na znak opiekuna, zezwalający na opuszczenie izby lekcyjnej (pomieszczenia);

 • podporządkowują się poleceniom pracowników szkoły dot. spokojnego opuszczenia obiektu i pomagają w szybkim sprawdzeniu stanu osobowego,

 • nie przeszkadzają jednostkom ratowniczym w prowadzeniu działań, poprzez pozostawanie w miejscu wyznaczonym do ewakuacji, czyli na szkolnym boisku.

Uczniów pierwszego rocznika na pierwszym spotkaniu należy zapoznać z zasadami postępowania w razie pożaru i przeprowadzić ćwiczenia polegające na opuszczeniu budynku wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i sprawdzeniu stanu osobowego.

5. PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 • otwierają wszystkie wyjścia ewakuacyjne, udają się do drzwi wyjściowych, gdzie kierują wszystkich ewakuowanych na zewnątrz budynku. Czuwają nad porządkiem w trakcie ewakuacji;

 • pomagają nauczycielom w ustaleniu, czy wszyscy uczniowie opuścili szkołę, sprawdzają pomieszczenia sanitarne, socjalne i pomocnicze;

 • próbują gasić pożar za pomocą gaśnic lub hydrantów wewnętrznych;

 • pozostają do dyspozycji kierownika ewakuacji, czyli Dyrektora Szkoły.

U w a g a!

1. Pomieszczenia szkolne należy opuszczać wg ustaleń zawartych we wdrożonej w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:

Przedszkole

 • 0b – wyjście główne – następnie przejście na boisko

 • 0a – wyjście na plac zabaw – następnie przejście na boisko

 • 0c – wyjście na plac zabaw – następnie przejście na boisko

 • 0d – wyjście na plac zabaw – następnie przejście na boisko

Szkoła podstawowa

 • wyjście główne (następnie przejście na boisko) – sala nr 001, pomieszczenie pracownika gospodarczego, szatnie, toalety, świetlica, sala gimnastyczna, sale nr 101, 102, składnica akt, sale nr 200, 201, 202, 202a (salka do rewalidacji), pomieszczenia socjalne dla pracowników gospodarczych.

 • wyjście na boisko – sala nr 011, sale nr 105, 106, zaplecze 106a, sale nr 204, 205, zaplecze 205a.

Gimnazjum

 • wyjście na parking (następnie przejście na boisko) – biblioteka, pokój nauczycielski, sala nr 12, zaplecze 12a, gabinet wicedyrektora nr 11, sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, toalety personelu.

 • wyjście główne na boisko – sale nr 2, 5, zaplecze 5a, sala komputerowa, toalety, szatnia, gabinet pedagoga/radiowęzeł nr 13, 14, 15, 16, sklepik szkolny.

Kuchnia

 • Wyjście od strony boiska.

2. Po przybyciu jednostek straży pożarnej, lub innych służb (w zależności od charakteru zagrożenia) wszyscy podporządkowują się przybyłemu dowódcy. W przypadku pożaru, jeżeli jego źródło jest niewielkie należy w pierwszej kolejności, niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru wykorzystując gaśnice ustawione na korytarzach budynku oraz hydranty wewnętrzne. Podczas korzystania z hydrantów należy pamiętać o konieczności wyłączenia dopływu prądu na przeciwpożarowym wyłączniku prądu.

3. Po ogłoszeniu ewakuacji – jeżeli sytuacja na to pozwala – należy zabrać ze sobą najcenniejsze materiały (rzeczy lub dokumentację). Bezwzględnie powinny zostać zabrane rzeczy osobiste: okrycia wierzchnie, tornistry, plecaki, torby, torebki, reklamówki, saszetki, itp. Jest to szczególnie ważne, jeżeli powodem ewakuacji jest np. podłożony ładunek wybuchowy.

W przypadku zagrożenia podczas przerwy międzylekcyjnej, uczniowie skupiają się przy nauczycielu dyżurującym i ten wyprowadza uczniów z budynku szkoły, zgodnie z planem ewakuacyjnym szkoły.