Zamówienia powyżej 130 tys zł netto

AKTUALNE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku dla Zespołu Szkół w Zbicznie″.

 

Nazwa postępowania:
„Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku dla zespołu Szkół w Zbicznie″

Zamawiający:
Zespół Szkół w Zbicznie
ul. Szosa Brodnicka 77
87-305 Zbiczno

nr ogłoszenia

2022/BZP 00518593

identyfikator postępowania w miniportalu:

a3dec723-9e46-4811-bd76-9f773b30e741

termin składania ofert:

9.01.2023 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert:

9.01.2023 r. godz. 10:15

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu „Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku dla Zespołu Szkół w Zbicznie″(pdf)

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) (pdf)

Załącznik nr 1 do SWZ- formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 2 do SWZ-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (docx)

Załącznik nr 3 do SWZ -oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu(docx)

Załącznik nr 4 do SWZ- wzór umowy(docx)

Załącznik nr 5 do SWZ- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(docx)

Załącznik nr 6 do SWZ -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (docx)

Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(docx)

Załącznik nr 8 do SWZ- Wykaz dostaw (docx)

Informacja o kwocie (pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert 9 styczeń 2023 r. (pdf)

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pdf)

 

*****************************************************************************************************

*****************************************************************************************************

 

NIEAKTUALNE

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. „Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku dla Zespołu Szkół w Zbicznie″.

 

Zamawiający:
Zespół Szkół w Zbicznie
ul. Szosa Brodnicka 77
87-305 Zbiczno

Nazwa postępowania:
„Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku dla zespołu Szkół w Zbicznie″

Tryb zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Termin składania ofert:
2022-09-30 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert:
2022-09-30 godzina 10:15

Sposób złożenia oferty: Za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej ePUAP pod adresem: /ZSZbiczno/SkrytkaESP

Identyfikator postępowania:
ocds-148610-57e33432-3a6c-11ed-9171-f6b7c7d59353

Numer ogłoszenia:2022/BZP 00360997/01

Wersja ogłoszenia: 01

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku dla Zespołu Szkół w Zbicznie (pdf)

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) (pdf)

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty (doc)

Załącznik nr 2 do SWZ- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (doc)

Załącznik nr 3 do SWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc)

Załącznik nr 4 do SWZ- wzór umowy (doc)

Załącznik nr 5 do SWZ- wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (doc)

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie umowy (doc)

Załącznik nr 7 do SWZ – wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (doc)

Załącznik nr 8 do SWZ – doświadczenie zawodowe wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw (doc)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania pn „Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku do Zespołu Szkół w Zbicznie” (pdf)

Tytuł dokumentu: Zamówienia powyżej 130 tys zł netto

Osoba sporządzająca dokument: Wojciech Żurański

Osoba wprowadzająca dokument: Wojciech Żurański

Utworzono:

Ostatnia aktualizacja: