Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

Zespół Szkół w Zbicznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Zbicznie oraz serwisu internetowego Zespołu Szkół w Zbicznie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików (np. pdf lub MS Word) nie jest dostępnych cyfrowo;
  2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  3. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego lub Biuletynu Informacji Publicznej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wojciech Żurański, adres poczty elektronicznej [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 49 393 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Zbicznie, 87-305 ul.Szosa Brodnicka 77

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Do 2 wejść prowadzą schody.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem  wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W Zespole Szkół w Zbicznie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Przedszkole w Zbicznie

Załącznik

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Szkoła Podstawowa

Załącznik