Wyprawka szkolna 2010/2011

30-04-11 Administrator 0 comment

Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r.
„Wyprawka szkolna ”

Pomoc w postaci dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych poniżej kryteriów. Pomoc będzie przysługiwać:
1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód netto do 351 zł / na osobę w rodzinie);
2. uczniom niespełniającym kryterium – na podstawie decyzji dyrektora (liczba uczniów nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów klas I-III szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum);
3. uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół dla dzieci i młodzieży (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku , gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) .

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

– dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, do kwoty 180 zł

– dla uczniów klas III gimnazjów,

– dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów,

do kwoty 325 zł
– dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, do kwoty 210 zł

                                                                                                                                                                                Informacja MEN