RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespół

Szkół w Zbicznie, reprezentowany przez Urszulę Pomianowską, dyrektora szkoły. Dane kontaktowe do korespondencji z Administratorem: 87-305 Zbiczno ul. Szosa Brodnicka 77; tel. +48 56 49 393 10; e-mail: [email protected].

 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcjan Biegaj, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół Szkół w Zbicznie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z:
 • realizacją statutowych zadań szkoły;
 • organizacją wyjazdów, zawodów, wycieczek szkolnych;
 • promocją działań szkoły poprzez udostępnianie,    na  oficjalnej stronie internetowej szkoły, informacji  o  sukcesach  konkretnych  uczniów,  informacji  o wydarzeniach, przedsięwzięciach,  w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w tym ustawa Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U,. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.); ustawa o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1544 ze zm.)  oraz inne przepisy prawne regulujące działalność placówek oświatowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

W innych przypadkach, gdzie nie mają zastosowania przesłanki, o których mowa powyżej przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 • w związku z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 9 ust. 2 lit c RODO;
 • innych podstaw do przetwarzania opisanych w art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO (jeżeli dotyczy).
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny (na podstawie umowy powierzenia danych) oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 2. W zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań szkoły.

W przypadku okoliczności, w wyniku których podstawą przetwarzania danych jest zgoda, podanie danych jest dobrowolne jednakże w nieudzielenie zgody skutkować może brakiem możliwości świadczenia przez szkołę usługi związanej z celem przetwarzania, na osiągnięcie którego niezbędne jest wyrażenie zgody.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie będzie realizowane do momentu wycofania zgody lub osiągnięcia przez Administratora celu przetwarzania.

W sytuacjach szczególnych Administrator dopuszcza możliwość przedłużenia okresu przetwarzania danych osobowych w związku z możliwością zapewnienia ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

8. Osoby, których dane dotyczą oraz rodzice i prawni opiekunowie uczniów w stosunku do danych swoich podopiecznych lub dzieci mają prawo do:\

 

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

11. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.