Zapisy dzieci do szkoły 2013/2014

15-03-13 Administrator 0 comment

Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas I w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 rodzice dzieci sześcioletnich (ur. w 2007 roku) mogą nadal decydować, czy dzieci rozpoczną realizację obowiązku szkolnego w klasie I, czy też będą kontynuowały edukację przedszkolną. Każdy sześciolatek (ur. w 2007r.) zamieszkały w obwodzie Zespołu Szkół w Zbicznie będzie miał zapewnione miejsce w szkole bądź w przedszkolu.
Zapisy do oddziałów przedszkolnych i do I klas będą prowadzone w Przedszkolu w Zbicznie w godz. 7.30 – 8.00 i 12.30 – 13.00 w okresie od dn. 01.03.2013r. – 12.04.2013r.
Informacje ogólne:
1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej
• Rodzice dzieci urodzonych w 2007 roku, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych muszą złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu (do dn. 12.04.2013r.), na druku pobranym z przedszkola lub ze strony internetowej szkoły (www.zszbiczno.home.pl).
2. Zapisy do przedszkola i I kl. szkoły podstawowej (rocznik 2007)
• W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klas I biorą udział dzieci sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół w Zbicznie.
• Rodzice mogą zdecydować, czy dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w klasie I, czy też obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.
• Formularz zgłoszenia dziecka:
– podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
– podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.
• Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do formularza załączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Zapisy do przedszkola dzieci 5-letnich
• Na rodzicach/prawnych opiekunach spoczywa obowiązek zapisania każdego dziecka pięcioletniego do przedszkola (rocznik 2008).
Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do I klasy lub do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły. Odwołanie od decyzji dyrektora składa się do Wójta Gminy Zbiczno, za pośrednictwem dyrektora szkoły.
Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie spoza obwodu Zespołu Szkół w Zbicznie będą przyjmowane w rekrutacji uzupełniającej,  w miarę wolnych miejsc i za zgodą organu prowadzącego.

Termin ogłoszenia naboru – 19.04.2013r.

Do pobrania dokumenty:

Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas I w roku szkolnym 2012/2013
 
 
 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola  
 Podanie o przyjecie do przedszkola  
 Podanie o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej  
 Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2012/2013  
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych