Wyprawka szkolna 2012/2013

04-07-12 Administrator 0 comment

„Wyprawka szkolna” rok szkolny 2012/2013

W dniu 14 czerwca  2012 r. Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym:
– uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,
– rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

W roku 2012 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej,  klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum.
Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.

W tym roku zmianie ulegają kryteria dostępu do pomocy:

• zwiększony jest próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu, rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej  będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
• w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego utrzymane zostało kryterium dochodowe 351 zł netto na osobę w rodzinie,  o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2009 r. Nr 175, poz. 1362, z  późn. zm.),
• zmniejszono udział środków przeznaczonych dla grupy rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie „Wyprawka szkolna” z 10% do 5% środków Programu. Jednocześnie w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej  zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
– dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,              
– dla uczniów  niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej

 do kwoty 180 zł

……………………. 

– dla uczniów klas IV szkoły podstawowej
– dla uczniów  niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,
 do kwoty 210 zł
– dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum

 do kwoty 325 zł

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników   doc
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla osób
posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 pdf
Kryteria przydzielania wyprawki szkolnej  doc
Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno w sprawie
dofinansowania zakupu podręczników szkolnych
 pdf
Ulotka informacyjna  doc